People Education Research Industrial Agenda  
 
Overview MSc info MSc program MSc topics ET TN WBMT  

 
SC3011TN: Stochastic Signal Analysis
ECTS: 3
Verantwoordelijk Docent: Prof.dr.ir. M.H.G. Verhaegen
Contacturen / week x/x/x/x: 0/0/6/0
Onderwijsperiode: 3
Start onderwijs: 3
Tentamenperiode: 3, 4
Cursustaal: Nederlands
Vakinhoud: Modelvorming van stochastische signalen, correlatie, spectra,
schattingstheorie, schatten van spectra en overdrachtsfuncties,
tijdreeksmodellen, optimaal filteren; voorbeelden toegespitst op
situaties uit de technische fysica.
Leerdoelen: Na afloop van de cursus kunnen studenten
- stochastische signalen beschrijven en analyseren in het tijds- en frequentie domein en ze kunnen deze inzichten gebruiken om door ruis verstoorde meetsignalen te quantificeren;
- gebruik maken van de begrippen als auto- en kruis correlatie alsook auto- en kruis signaal spectra; en deze grootheden schatten uit eindige meetreeksen.
- de wijziging doorrekenen van de correlatie functies en spectra wanneer stochastische signalen gefilterd worden door een linear dynamisch systeem;
- het inverse probleem oplossen, nml. hoe ze uit de stochastische spectra het vormend filter kunnen terugrekenen.
- uit verstoorde meetsignalen de informatiedragende componenten te schatten,
- het lineaire optimal Wiener filter- en Maximum Likelihood schatters afleiden en gebruiken voor het oplossen van ruis onderdrukkingsproblemen.
Onderwijsvorm: Hoorcollege met werkcollege
Literatuur en studiemateriaal: Collegedictaat
Wijze van toetsen: Schriftelijk tentamen en tussentoets. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het cijfer behaald op het tentamen en dat op de tussentoets.
Last modified: 26 November 2013, 7:30 UTC
Search   Site map