People Education Research Industrial Agenda  
 
Overview MSc info MSc program MSc topics ET TN WBMT  

 
WB1632: Dynamica
ECTS: 6
Verantwoordelijk Docent: Dr.ir. M. Tichem
Docent: prof.dr. R. Babuška, Dr.ir. A. van Beek, Dr.ir. J.F.L. Goosen
Contacturen / week x/x/x/x: 0/0/4-4/0 (4 uur hoorcollege, 4 uur werkcollege)
Onderwijsperiode: 3A, 3B
Start onderwijs: 3A
Tentamenperiode: 3A, 3B, 4A
Cursustaal: Nederlands
Is vereist voor: Dynamica 2 (BSc 2e jaar)
Vakinhoud: Dynamica (BSc 1e jaar) behandelt de grondslagen van de bewegingsleer. Het doel is de kennis, het inzicht en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om verantwoorde voorspellingen te doen over de beweging van lichamen als gevolg van op het lichaam werkende krachten.
Het grootste deel van het college is opgebouwd uit twee delen: beschouwing van puntmassas en beschouwing van starre lichamen. Van beide wordt de kinematica bestudeerd, d.w.z. het beschrijven van positie, snelhed en versnelling. Vervolgens wordt de kinetica beschouwd. Hierbij gaat het om krachten die op het lichaam werken en het gevolg daarvan voor de beweging van het lichaam. Bewegingsvergelijkingen, arbeid en energie, stoot en impulsmoment komen aan de orde.
Tenslotte wordt ingegaan op trillingen van lichamen.
Als deel van het college worden hoorcolleges en instructies numerieke simulatie aangeboden. In een bijbehorend practicum wordt geoefend met het numeriek oplossen van dynamica vraagstukken.
Leerdoelen: De student kan:
1. Begrippen en wiskundige formuleringen toepassen gerelateerd aan de kinematica van een puntmassa en van een star lichaam (positie, snelheid en versnelling, in verschillende assenstelsels).
2. De bewegingsvergelijkingen opstellen in verschillende assenstelsels voor een puntmassa en voor een star lichaam, en deze oplossen, gebruik makend van de relevante wiskundige formuleringen.
3. Energievergelijkingen opstellen en deze oplossen om de beweging van een puntmassa en een star lichaam te beschrijven.
4. Impuls en impulsmomentvergelijkingen opstellen om situaties waar stoot en botsing een rol spelen te analyseren.
5. Een numeriek model opstellen van een dynamisch systeem, en dit model gebruiken om het gedrag van het systeem te analyseren en te optimaliseren.
Onderwijsvorm: Hoorcollege en werkcollege
Instructie en practicum Numerieke simulatie m.b.v. Simulink. Het Simulink practicum wordt in teams van twee studenten uitgevoerd.
Boeken: R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics, Dynamics (13th Edition in SI units), Pearson & Prentice Hall;
ISBN 978-981-06-9261-2
Wijze van toetsen: Schriftelijk tentamen.
Het practicum Numerieke simulatie/Simulink wordt afgesloten met het inleveren van een rapport per team van twee studenten, waarvoor een cijfermatige beoordeling wordt gegeven.
Resultaten van het schirftelijk tentamen en het practicum Simulink worden apart geadministreerd en hebben respectievelijk een gewicht van 5ECTS en 1ECTS. Het vak is pas afgerond als beide delen met succes zijn afgerond.
Last modified: 27 January 2014, 12:30 UTC
Search   Site map