People Education Research Industrial Agenda  
 
Overview MSc info MSc program MSc topics ET TN WBMT  

 
WB3250: Signaalanalyse
ECTS: 3
Verantwoordelijk Docent: Prof.dr.ir. M.H.G. Verhaegen
Contacturen / week x/x/x/x: 0/0/0/4
Onderwijsperiode: 4
Start onderwijs: 4
Tentamenperiode: 4, 5
Cursustaal: Nederlands
Vakinhoud: In deze cursus verkrijgen studenten inzicht in de basisprincipes van beschrijving, analyse, en bewerking/filteren van meetsignalen in werktuigbouwkundige processen, waaronder begrepen continue en bemonsterde signalen, alsmede deterministische en stochastische signalen.
De cursus bouwt voort op beschrijvingen van dynamische systemen in het Fourier en Laplace domein, als behandeld in wb2104 en wb2207; tevens vindt toepassing plaats van de basisbegrippen uit de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek als gedoceerd in het vak “Kansrekening en Statistiek”.
Leerdoelen: 1. Met behulp van Fourierreeksen eenvoudige periodieke signalen kunnen decomponeren in complexwaardige exponentiële componenten.
2. Met behulp van Fouriertransformatie het verband kunnen beschrijven tussen tijddomein- en frequentiedomeineigenschappen van determinische continue signalen.
3. Filterbewerkingen op deterministische signalen kunnen beschrijven middels het gebruik van Fourier en Laplace transformaties.
4. Met behulp van Fourierreeksen en Fouriertransformatie het verband kunnen beschrijven tussen tijddomein- en frequentiedomeineigenschappen van bemonsterde (discrete-tijd) signalen.
5. De tijd- en frequentiedomeineigenschappen van bemonsterde (discrete-tijd) signalen kunnen relateren aan de eigenschappen van de onderliggende continue-tijd signalen.
6. Het theorema van Shannon kunnen toepassen bij de keuze van bemonsterintervallen.
7. Filterbewerkingen op discrete-tijd signalen kunnen toepassen en interpreteren met behulp van Fourier- en z-transformatie eigenschappen van het filter.
8. Ruisverstoorde meetsignalen kunnen modelleren als realisaties van (stationaire) stochastische processen.
9. Van eenvoudige stochastiche processen de correlatie-eigenschappen in tijd- en frequentiedomein (correlatiefuncties en vermogensspectra) kunnen afleiden.
10. De invloed kunnen beschrijven van signaalfiltering door middel van lineaire filters op correllatiefuncties en vermogensspectra van stationaire stochastiche processen.
Onderwijsvorm: Hoorcollege met huiswerkopdrachten; oefeningen tijdens werkcolleges. Schriftelijk tentamen.
Literatuur en studiemateriaal Boek: E.W Kamen and B.S Heck, “Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and Matlab”, 3rd Edition, Prentice Hall, 2007, verkrijgbaar via Leeghwater.
Aangevuld met collegedictaat P.M.J. Van den Hof, “Random Signal Analysis”, beschikbaar via blackboard.
Wijze van toetsen: Schriftelijk tentamen en tussentoets. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het cijfer behaald op het tentamen en dat op de tussentoets.
Last modified: 3 December 2013, 12:30 UTC
Search   Site map